Pravidla oddílů

1. Činností oddílu moderní gymnastiky a rope skippingu je sportovní výchova dětí v oblasti moderní gymnastiky a rope skippingu s důrazem na zlepšování výkonnosti a účasti na závodech. Předpokladem je zájem dětí o pravidelné cvičení, účast na závodech a dalších aktivitách oddílu včetně perfektní docházky.

2. Děti, které se jsou přijaty do oddílů Astry Klánovice, získávají tzv. "registrované členství" (dále jen člen, členství). Toto členství vzniká na základě doporučení hlavního trenéra, odevzdáním vyplněné přihlášky, souhlasem s těmito pravidly oddílů a úhradou členských příspěvků. Registrované členství opravňuje přihlášené dítě k účasti na činnosti oddílu dle tréninkového programu. Rodiče mají právo na informace o sportovní výkonnosti jejich dětí. Z registrovaného členství nevyplývají žádná hlasovací práva týkající se činnosti oddílu.

3. Registrované členství se ukončí, pokud nedojde k úhradě členských příspěvků na další období, nebo na základě rozhodnutí vedení oddílu v případě hrubého či opakovaného porušení pravidel oddílu.

4. O zařazení dětí do příslušného tréninkového a výkonnostního programu rozhoduje hlavní trenérka.

5. Současné trénování členů oddílů Astry Klánovice u jiných oddílů či trenérů moderní gymnastiky je možné pouze se souhlasem vedení oddílu.

6. Nezbytným předpokladem je aktivní podpora ze strany rodičů, zejména při účasti na závodech.

7. Rodiče se zavazují respektovat úlohu trenérů a nezasahovat do jejich kompetencí při tréninku a závodech.

8. K podávání závazných informací ohledně osobní sportovní výkonnosti dětí je oprávněn pouze hlavní trenér. Jakékoliv informace od jiných členů oddílu nejsou považovány za relevantní.

9. Rodiče (či zákonní zástupci) ani jiné osoby nemají přístup na běžné tréninky, k tomu budou organizovány ukázkové hodiny či exhibice.

10. Komunikace mezi oddílem a rodiči:

a) Veškeré informace o dění v oddíle, trénincích, závodech a veškerých změnách jsou zveřejňovány na webových stránkách oddílu https://www.astra-klanovice.cz a zasláním hromadného e-mailu.

b) Důležitá upozornění nebo informace týkající se pouze konkrétních sportovců jsou zasílána na uvedené e-mailové adresy. Je třeba e-mailovou schránku pravidelně kontrolovat, nejlépe denně.

c) Pokud nemají rodiče dostatečný přístup k e-mailu a internetu, je třeba tuto skutečnost sdělit vedení oddílu a dohodnout adekvátní způsob komunikace.

d) Dotazy na sportovní výkonnost sportovců je třeba směřovat na hlavní trenérku, nejlépe e-mailem, nebo si s ní domluvit čas konzultace.

e) Během tréninku není dovoleno se na trenéry obracet s dotazy. K zodpovězení otázek a komunikaci s rodiči je před zahájením tréninku a po jeho ukončení zpravidla k dispozici hlavní trenér oddílů.

11. Děti budou na trénink chodit v předepsaném ustrojení, učesané, s neslazeným pitím. V tělocvičně je zakázáno jíst. Mobilní telefony jsou během tréninku zakázány.

12. Děti i rodiče jsou povinni dodržovat vnitřní řád školy (nebo sportovního zařízení), kde probíhá trénink, zejména používat pouze určené šatny a nevstupovat do tělocvičny (haly) ve venkovní obuvi. V šatně nesmějí zůstávat cenné věci. Za ztráty či poškození osobních věcí neručíme.

13. Děti se do šatny dostaví včas tak, aby nejdéle 5 minut před zahájením tréninku byla převlečená a připravená v tělocvičně. Po ukončení tréninku odcházejí děti do šatny. V tu dobu již na ně budou čekat rodiče (či zástupci) na jejich vyzvednutí. Za děti do doby zahájení tréninku a po jeho ukončení zodpovídají plně rodiče (zákonní zástupci).

14. Chod oddílu je založen na dobrovolné práci trenérů a solidární pomoci a spolupráci rodičů.

a) Pomoc s přípravou tělocvičny - očekáváme dostatečný počet rodičů, kteří budou moci stále nebo střídavě ve skupince 4 lidí pomáhat s úklidem tělocvičny a přípravou koberců.

b) Pomoc s úklidem tělocvičny - všichni rodiče se dostaví alespoň 15 minut před koncem tréninku a pomůžou se sbalením a úklidem gymnastických koberců.

c) Účast rodičů na závodech, popř. domluva s ostatními na společné dopravě a nabídka dopravy oddílovým trenérům a rozhodčím.

15. Veškeré změny kontaktních údajů či zdravotního stavu (a jiné zvláštní péči) je třeba neodkladně hlásit.

16. Od členů oddílu se očekává kromě účasti na závodech rovněž účast na exhibicích pro veřejnost nebo sponzory a účast na letním soustředění. Podrobnosti k veškerým akcím budou včas zveřejněny na webu a rodiče o nich budou informováni.

17. Každou nepřítomnost je třeba včas řádně předem omluvit, nejlépe na e-mail iva.antonu@atlas.cz. V případě, že se nepřítomnost omlouvá až v den tréninku, je třeba zaslat informaci formou SMS na mobil příslušné odpovědné trenérky daného tréninku. Kontakty na trenérky a činovníky oddílu jsou na webu.

18. Výše členských příspěvků a rozpis tréninků je vyhlašován vždy na příslušné pololetí.

19. Rodiče se zavazují uhradit předepsané členské příspěvky a další náklady spojené se sportovní činností, jako je účast na závodech, oddílovém sportovním soustředění a dalších aktivitách oddílu.

20. Rodiče se zavazují včas plnit další povinnosti vyplývající z jejich součinnosti, jako jsou včasné zdravotní prohlídky, povinné jedenkrát ročně, potvrzené ve členském průkazu, hlášení absencí na závodech apod.

21. Děti jsou registrované u Českého svazu moderní gymnastiky, který je členem ČUS se základním pojištěním. Uzavření rozšířeného pojištění pro krytí následků případných úrazů může provést individuálně každý rodič sám dle svého uvážení.

22. Souhlasím s tím, že po celou dobu docházky našeho dítěte do Astry Klánovice může gymnastický spolek používat jeho fotografie k prezentaci spolku na webových stránkách Astry Klánovice. Rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, audio, video) v rámci propagace spolku v tisku. Vaše souhlasné vyjádření platí po celou dobu docházky do oddílů Astry Klánovice - gymnastický spolek.


Praktické informace:

Ustrojení a vybavení na trénink:

1. Gymnastický dres/tílko a černé legíny (3/4 kalhoty nebo šortky přiléhavého střihu); pro rope skipping triko s krátkým rukávem také přiléhavého střihu a černé legíny (3/4 kalhoty nebo šortky přiléhavého střihu). Trička ne typu na aerobik ani krátký top, žádné baletní či jiné sukénky.

2. Nízké sportovní bílé ponožky a gymnastické špičky (žádné cvičky nebo baletní piškoty). Rope skipping sálová obuv se světlou podrážkou, případně podkolenky.

3. Vlasy učesané do hladkého culíku nebo copu (nejlépe drdůlek), odstávající volné vlasy vysponkovat.

4. Přezůvky (pantofle, crocsy) pro pohyb v šatně, na chodbě a toaletách.

5. Dostatek pití, minimálně 500ml nejlépe neperlivé vody či čaje. Žádné jídlo do tělocvičny.

6. Mikina pro zahřátí a papírové kapesníčky.

7. Předepsané náčiní pro moderní gymnastiku a rope skipping, které odpovídá zařazení do tréninkového programu.

Členské příspěvky:

1. Za každého registrovaného člena se platí stanovený členský příspěvek dle zařazení do tréninkového programu vždy na školní pololetí. Příspěvky jsou splatné vždy k poslednímu tréninku prvního měsíce daného pololetí (pro stávající členy), nebo do 2 týdnů od nástupu nového dítěte do oddílu.

2. Výše členských příspěvků jsou uvedeny v členské sekci webu a na přihláškách do oddílu, vždy na příslušné pololetí.

3. Veškeré náklady související s dalšími aktivitami oddílu (závody, sportovní soustředění, apod.) plně hradí rodiče členů (startovné, doprava, ubytování a stravování).

4. Úhradu členských příspěvků můžete provést bezhotovostně na účet oddílu u FIO banky číslo 2900663503/2010 variabilní symbol: datum narození a do poznámky jméno dítěte nebo v hotovosti u hlavní trenérky Ing. Ivany Antoňů po tréninku.

Na koho se obrátit:

Veškeré informace jsou na webových stránkách oddílu nebo rodičům zasíláme e-mailem upozornění. Informace, které jsou důležité, nebo určené pouze některým členům zasíláme pouze do e-mailu. S výkonnými členy oddílů můžete komunikovat nejlépe e-mailem.

Ing. Ivana Antoňů (předsedkyně spolku a hlavní trenérka) - konzultace a připomínky k činnosti a členům oddílu:

• e-mail: iva.antonu@atlas.cz
• telefon: 606 845 333