Ochrana osobní údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ODVOLÁNÍ SOUHLASU, VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt osobních údajů, který poskytne souhlas se zpracováním osobních údajů je informován a bere na vědomí, že Správce shromažďuje a zpracovává jím uvedené osobní údaje na základě tohoto souhlasu, který subjekt může kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na uděleném souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas může subjekt osobních údajů kdykoli písemně [resp. zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu Správce], a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi subjektem a Správcem. V tomto případě Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti. Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by Správce musel smazat osobní údaje, které Správce zpracovává pro účel plnění uzavřené smlouvy. Tímto rovněž není dotčeno právo požadovat výmaz i těchto osobních údajů, které jsou stále v držení Správce.

ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, případně zpracovatelem osobních údajů, tj. subjektem poskytujícím Správci služby, v rámci kterých dochází k nakládání s osobními údaji (např. správce IT sítě, poskytovatel webhostingu apod.)-

Osobní údaje zpracovává přímo Správce nebo jiný výše uvedený zpracovatel v České republice, jenž rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany mých výše uvedených osobních údajů. Zpracování mých výše uvedených osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je Správce může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

Osobní údaje budou dále předány příslušnému sportovnímu svazu či příslušným orgánům České unie sportu, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Správce nemá v úmyslu předat jakékoliv osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Předané osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt osobních údajů, který poskytne souhlas se zpracováním osobních údajů  je informován o svém právu požadovat od Správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jejich přenos popřípadě omezení zpracování.

KONTAKTNÍ OSOBY SPRÁVCE

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na Správce na e-mail astra.klanovice@gmail.com.

KONTAKTNÍ ÚDAJE DOZOROVÉHO ÚŘADU

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: ˂https://www.uoou.cz˃.

Osobní údaje, které zprávce v souvislosti se svou činností zpracovává

  • Fotografie a videozáznamy dítěte z akcí správce, a to pro účely pořizování záznamů pro účely evidence, archivace a propagace správce a jeho akcí, včetně zveřejnění těchto fotografií a videozáznamů, včetně jména a příjmení a třídy na nástěnkách správce, webových stránkách správce, na webových sociálních sítích správce, propagačních tiskovinách správce, v publikacích, v místním a regionálním tisku a pro jiné obdobné účely související s běžným chodem správce. Osobní údaje budou zpracovávány a zveřejňovány po dobu 20-ti let. Osobní údaje budou dále po dobu trvání existence správce archivovány výhradně pro účely archivace, historického a vědeckého výzkumu
  • Zpracování telefonního čísla a emailové adresy zákonného zástupce dítěte, a to pro účely vedení evidence kontaktů pro komunikaci související s běžným provozem správce. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu členství dítěte u správce.
  • Zpracování rodného čísla dítěte pro účely zajištění pojištění dítěte v případě zájezdu (soutěže apod.) a pro identifikaci dítěte v rámci organizace správce a ČUS.